top of page

Algemene verordening

Algemene verordening gegevensbescherming. (AVG)

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut en coach, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen en gesprekken. Ook bevat uw dossier persoonsgegevens zoals naam adres en telefoonnummer.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

*Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
*Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
*Er geen gegevens digitaal worden opgeslagen

Als uw behandelende therapeut en coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) tot derden.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

*Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgrond of bij een verwijzing        naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
*Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
*Een klein deel van de gegevens uit uw dossier kan worden gebruikt voor de financiële administratie,        zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

bottom of page